Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu

Doküman Boyutu : 73 Kb.

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu PDF formatında indirebilirsiniz.

ZENKA BAKLAVACILIK KURUYEMİŞ VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURUSU - GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan Kişisel Veri Sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım haklar tanınmıştır. 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sahiplerinin bu haklarını kullanmak üzere Zenka Baklavacılık Kuruyemiş ve GıdaSanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’ne başvuru yapmak istemeleri halinde, Kişisel Verilen Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu (“Form”)’nun eksiksiz olarak doldurulmasının ardından imzalanarak aşağıdaki yöntemlerden birinin aracılığı ile Şirketimize ulaştırmaları gerekmektedir:

a)         Başvuru Sahibi’nin Şirket Genel Merkezine şahsen başvurusu ile yapılmalıdır. (Formu başvuru anında imzalamak ve forma ek olarak kimlik tespitinin sağlanabilmesi için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti vb. belgeleri eklemek suretiyle.)

b)         Başvuru formu, Noter kanalıyla Sanayi Mah. D-130 Yanyol Cd. No:61 İzmit/KOCAELİ adresine gönderilmelidir. (Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)

c)         Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.  (E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)

Başvuru Formu, https://zenkabaklava.com/kisisel-veriler-hakkinda-basvuru-formu adresinden de ayrıca temin edilebilir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Başvuruların Cevaplanma Süresi

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde bir şekilde yanıtlandırılacaktır. Talepler içeriklerine göre kabulü halinde gereği yerine getirilecek yahut gerekçeli olarak reddedilecektir. Yanıtlarımız ilgili KVKK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Başvuru Ücreti

Başvurunuzda yer alan talepler, KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 2. fıkrası gereğince kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarife üzerinden ücretlendirilebilir. Buna göre, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz. Yazılı cevap verilen hallerde on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası başvuru ücreti alınabilir. Öte yandan, başvurunun cevabının bir kayıt ortamında verilmesi halinde tarafımızca talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

İletişim için İrtibat Kişisi Bilgileri

Ad ve Soyad   :

E-posta adresi           :

         Adresi             :

 

 

KVK KANUNU VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

A.  Başvuru Sahibi iletişim bilgileri

 

Ad-Soyad*

 

 

TC Kimlik Numarası

(Yabancı ise uyruk ve pasaport no.)*

 

 

Telefon Numarası*

 

 

E-posta

 

Adres*

 

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

(Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, İş Ortağı, Tedarikçi, Stajyer, Müşteri vb.)

 

 

*Yukarıdaki tabloda çalışan veya eski çalışan durumundaysanız lütfen çalışmış olduğunuz proje-pozisyon ve çalışma tarih aralığını belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 B. Lütfen kişisel verilerle ilişkili talep veya taleplerinizi aşağıdaki kutucuklardan işaretleyiniz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

               

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi almak istiyorum.

 

Kişisel verilerimin işlenme amacını öğrenip bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi almak istiyorum.

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 

Düzeltme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

Silme işleminin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhine bir sonuç ortaya çıktığını düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylandırmak istiyorsanız serbest metin alanını kullanınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini işaretleyiniz.

 

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta gönderilmesini istiyorum. 

         

Yukarıda belirtmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeler, kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi evraklar da başvuru formuna ek olarak konulacaktır. Bu evrakların geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları şartı aranmaktadır.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

İşbu Form’da belirtmiş olduğum KVKK özelindeki taleplerime ait bu başvurumun değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)’nin: 

Başvuru Tarihi        :

Adı Soyadı               : 

İmza                         : 

 

  

WhatsApp
0(532) 350 41 27